Stadgar för Franciskus-sällskapet
i Finland r.f.

§1
Föreningens namn är FRANCISKUS-SÄLLSKAPET I FINLAND och dess hemort är Àbo.

§2
Föreningens syfte är att till nutidens människor förmedla den inspiration som utgår från den helige Franciskus; hans motstånd mot det själviska ägandet, hans utgivande kärlek till medmänniskorna, hans ansvar som förvaltare av Guds skapelse och framför allt hans livsgemenskap med Kristus. För att förverkliga detta syfte kan sällskapet sprida franciskansk litteratur, anordna Franciskus-möten samt även i övrigt verka i ekumenisk anda.

§3
Till medlemmar i föreningen kan styrelsen antaga envar av Sällskapets syfte intresserad person, vilken erlägger av årsmötet fastslagen års- eller engångsavgift. Medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligt anmäla därom till styrelsen eller dess ordförande eller muntligt till föreningens protokoll. För Sällskapets skulder svarar endast dess tillgångar.

§4
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, till vilken hör ordförande och fyra ordinarie medlemmar samt (två - fyra) suppleanter. Ordförande och styrelsemedlemmarna samt suppleanterna väljs av årsmötet. Styrelsemedlemmarnas verksamhetsperiod är tiden mellan två årsmöten. Styrelsen utser inom sig viceordförande, samt antar sekreterare, kassör och övriga nödiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förfall för denna, viceordföranden, då dessa finner styrelsemöte nödvändigt eller då minst två styrelsemedlemmar kräver det. Styrelsen är beslutför, då minst hälften av dess medlemmar, ordföranden och viceordföranden inberäknade, är närvarande. Ärendena avgörs med enkel röstövervikt. Då rösterna faller lika avgör ordförandens åsikt, vid val likväl lotten.

§5
Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden endera tillsammans med sekreteraren eller kassören.

§6
Föreningens redovisningsperiod är ett kalenderår. Beslut jämte nödiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall tillställas verksamhetsgranskaren senast två veckor före årsmötet. Verksamhetsgranskaren skall ge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

§7
Föreningens möten sammankallas av styrelsen. Möteskallelse skall utfärdas senast fjorton (14) dagar före mötet, skriftligen till alla medlemmar.

§8
Föreningens årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad på dag som styrelsen bestämmer. Extra möte hålls då styrelsen finner anledning därtill eller då minst 1/10 av medlemmarna skriftligen kräver detta av styrelsen för behandling av angivet ärende. Möte skall hållas inom 30 dagar räknat från den tidpunkt, då sådant anspråk framförts. Vid föreningens möte har varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Faller rösterna lika avgörs val av lotten, men i övriga ärenden blir ordförandens åsikt mötets beslut.

§9
Årsmötet

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

 1. årsmötets öppnande;
 2. val av ordförande, viceordförande, sekreterare och två protokolljusterare
  för årsmötet;
 3. konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet;
 4. godkännande av arbetsordning för mötet;
 5. bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarens utlåtande;
 6. fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och
  övriga redovisningsskyldiga;
 7. verksamhetsplan och budget samt medlemsavgiftens belopp;
 8. val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen;
 9. val av verksamhetsgranskare och suppleant för denna;
 10. övriga ärenden som har nämnts i möteskallelsen.

Önskar medlem att något ärende skall behandlas på föreningens möte, skall han skriftligt anmäla därom till styrelsen i så god tid, att ärendet kan intas i möteskallelsen.

§10
Beslut om stadgeändring eller om upplösande av föreningen skall vid föreningsmöte omfattas av minst 3/4 av de vid mötet avgivna rösterna. Möteskallelsen skall innehålla omnämnande om att stadgeändring eller föreningens upplösande kommer att behandlas. Då föreningen upplöser sig, användes dess medel för att främja föreningens ändamål på det sätt som besluts av det möte som beslutar om upplösningen.

Föreningen registrerad 13.08.1984.

Dessa stadgar är godkända av Patent- och Registerstyrelsen den 12 december 2017.